Đang online:

760

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

THANH TRA SỞ

( 2/1/2020)


 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

 
 

 

Chánh Thanh tra: Nguyễn Xuân Tình
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3825441

Điện thoại di động: 0888032628
Email: nguyenxuantinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phó Chánh Thanh Tra: Ngô Văn Khánh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3825441
Điện thoại di động: 09754545888
Email: ngovankhanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Cán b: Lưu Tuấn Ngọc

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0965888938

Email: luutuanngoc.syt@quangninh.gov.vn

 

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
 

1. Vị trí, chức năng:

 

Thanh tra Sở Y tế là tổ chức thuộc Sở Y tế có chức năng thực hiện quyền thanh tra nhà nước chuyên ngành về y tế trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch theo luật định, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh;

 

Thanh tra Sở Y tế chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Y tế; được sử dụng con dấu của Thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:    

 

2.1 Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm gửi về Sở Y tế để tổng hợp, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Y tế.

 

2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Y tế.

 

2.3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế. Tham gia các đoàn thanh tra liên Ngành theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra nhà nước tỉnh và phân công của Giám đốc Sở Y tế.

 

2.4. Thanh tra lại vụ việc đã được Chi cục trưởng các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kết luận thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Y tế nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Giám đốc Sở Y tế  giao.

 

2.5. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở Y tế giao theo quy định của pháp luật.

 

2.6. Trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị liên quan tham gia hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật.

 

2.7. Thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

 2.8. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được Giám đốc Sở Y tế giao theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

 

2.9. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong ngành y tế. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở triển khai hướng dẫn, thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập trong Ngành Y tế theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

2.10. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành y tế. Hướng dẫn công tác nghiệp vụ thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra cho cán bộ thanh tra y tế, cán bộ thanh tra của Thủ trưởng, cộng tác viên thanh tra.

 

2.11. Giúp Giám đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện công tác pháp chế y tế trong toàn ngành.         

    

2.12. Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình hoạt động công tác thanh tra y tế, công tác phòng chống tham nhũng và tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo qui định.

 

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

 

 

 

 

 

- Sở Y tế Quảng Ninh


Tổng số người đã xem bản tin này: 11514

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông