Đang online:

677

Hôm nay:

0

Tất cả:

0

Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 tại Quảng Ninh tính đến 17h00 ngày 23/01/2021

( 1/23/2022)


 

1. DANH GIA CAP DO DICH

 

- CAP XA:

 

 + Cap 1: 93/177

 + Cap 2: 40/177 (Dong Trieu: 9, Ha Long: 11, Uong Bi: 01; Quang Yen: 04; Van Don: 03, Cam Pha: 06; Ba Che: 01; Tien Yen: 04; Mong Cai: 01)

  + Cap 3: 44/177 (Dong Trieu: 6, Uong Bi: 08; Quang Yen: 14, Van Don: 03, Cam Pha: 10; Mong Cai: 01; Tien Yen: 01; Dam Ha: 01)

 

- CAP HUYEN:

 

  + Cap 1: 07/13

  + Cap 2: 03/13 (Dong Trieu, Van Don, Tien Yen)

  + Cap 3: 03/13 (Quang Yen, Cam Pha, Uong Bi)

- CAP TINH: Cap 1 (Ca tinh QN)

 

2. TINH HINH F0

 

* TS ca mac moi khang dinh trong ngay: 432 ca. Trong do: 35 ca da quan ly cach ly; 397 ca cong dong. Cu the:

 

1. Cam Pha: 186 ca cong dong.

2. Ha Long: 90 (84 ca cong dong).

3. Uong Bi: 60 ca cong dong.

4. Quang Yen: 46 (38 ca cong dong).

5. Dong Trieu: 36 (25 ca cong dong).

6. Van Don: 7 (0 ca cong dong)

7. Dam Ha: 05 ca (02 ca cong dong)

8. Mong Cai: 1 ca cong dong.

9. Binh Lieu: 1 ca cong dong.

 

* Luy tich ca F0: tu 2020 den nay: 10.641 (Nam 2020: 21;       Năm 2021:   3.457.  Nam 2022: 7.163)

 

3. CONG TAC DIEU TRI F0 TU 2020 DEN NAY:

 

- Luy tich ca F0: 10.641. So ca khoi benh:   6.739. So ca hien dang dieu tri: 3.895. Trong do:

 

+ Tai cac co so cach ly tap trung: 759 nguoi. 

+ Tai nha: 2.128 nguoi. 

+ Tai co so Y te: 1.008 nguoi; 

- So ca nang dang dieu tri tại QN: 3 (BVT: 02, BV VN-TD-UB: 1)

- So ca chuyen TW trong ngay: 0; luy tich: 36 ca

- So ca tu vong trong ngay: 0 nguoi.

 

4. TINH HINH THU NGHIEM THUOC MOLNUPIRAVIR

 

- Tong so BN tham gia dieu tri MOLNUPIRAVIR trong ngay: 20 nguoi.

- So BN dang duoc dieu tri: 128 nguoi; Hien suc khoe cua cac BN on dinh

- So BN da hoan thanh dot dieu tri: 1.247 nguoi

- Luy tich nguoi duoc dieu tri: 1.375 nguoi

 

5. KET QUA XET NGHIEM:

 

- Tong luot nguoi XN trong ngay: 7.342. Trong do: PCR: 2.270; Test nhanh: 5.072. Ket qua: XN PCR: duong tinh: 432.

 

6. KET QUA TIEM VACXIN COVID-19

 

Trong ngay da tiem cho 44.244 nguoi (trong do mui 1: 252; mui 2: 335; mui 3: 43.657).

Luy tich nguoi duoc tiem: 1.126.209 nguoi (trong do tiem 01 mui: 38.786; tiem 02 mui: 269.439; tiem 03 mui: 817.984).

 

7. THONG TIN CHUYEN BAY HA CANH TAI VAN DON: Khong

 

8. SO LIEU XU PHAT QUY DINH PC COVID – 19: Khong.

 

9.  SO LIEU DAO TAO, TAP HUAN VE PC COVID -19 

 

Tu 2021 den nay, da to chuc 516 lop, voi so nguoi duoc dao tao: 17.975

Văn phòng Sở Y tế -


Tổng số người đã xem bản tin này: 1240

Các tin khác:

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Tầng 19, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông