Đang online:

320

Hôm nay:

3,015

Tất cả:

3,567,533

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

( 1/5/2017)


 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

  

 

 

 

Trưởng phòng: Phạm Thị Tuyết Nhung
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3825443

Điện thoại di động: 0912382039
Email: phamthituyetnhung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Lê Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3829734

Điện thoại di động: 0982668266 
Email: lethuhuyen@quangninh.gov.vn


 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Quang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825734

Điện thoại di động: 0988996919
Email: nguyenducquang@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Thuý Chung

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825443

Điện thoại di động: 0904246366
Email: vuthuychung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Ngọc Dũng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 0203.3829734

Điện thoại di động: 0914318290

Email: phamngocdung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3825443

Điện thoại di động: 0906161989
Email: nguyenthuyduong@quangninh.gov.vn

 

 

 

Chuyên viên : Đỗ Thị Lan Anh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3825443

Điện thoại di động: 0979286415
Email: dothilananh@quangninh.gov.vn

 

 

 
 
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 

1. Vị trí, chức năng:

 

Pḥòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch; thống kê y tế; tài chính kế toán; quản lý trang thiết bị y tế và đầu tư xây dựng công trình y tế trong toàn ngành.

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Y tế.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 

2.1. Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch khi được phê duyệt.

 

2.2. Tham mưu lãnh đạo Sở Y tế tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm trình các cơ quan có thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở tham mưu triển khai các chương trình mục tiêu về y tế, dân số; xây dựng chương trình phối hợp giai đoạn, hàng năm về công tác chăm sóc sức khoẻ với các sở, ngành liên quan.

 

2.3. Tham mưu Giám đốc Sở Y tế phân bổ và thông báo các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn hàng năm cho các cơ quan, đơn vị trong ngành và UBND cấp huyện sau khi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

 

2.4. Xây dựng và quản lý kế hoạch đầu tư phát triển bao gồm kế hoạch xây dựng cơ bản và kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển y tế của địa phương.

 

2.5. Làm đầu mối giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về công tác viện trợ y tế, tổng hợp các nguồn viện trợ đưa vào cân đối nguồn lực chung. Theo dõi chỉ đạo cơ sở thực hiện việc quản lý và sử dụng viện trợ y tế theo quy định của pháp luật.

 

2.6. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành xây dựng dự toán thu chi ngân sách y tế của tỉnh, bao gồm các khoản thu sự nghiệp, chi sự nghiệp; chi thực hiện chương trình mục tiêu; thu, chi từ nguồn vốn viện trợ và vốn vay; chi đầu tư­ xây dựng cơ bản trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt trước khi Sở Y tế bảo vệ kế hoạch với các cấp có thẩm quyền.

 

2.7. Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm cho các cơ quan, đơn vị trong ngành; các chương trình dự án trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

2.8. Tổng hợp, phân tích đánh giá hoạt động tài chính y tế, đề xuất phương án và  biện pháp nhằm từng bước đổi mới cơ chế quản lý tài chính, xây dựng cơ chế hoạt động hạch toán kinh tế, ứng dụng cho các cơ quan, đơn vị trong ngành.

 

2.9. Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh cho y tế địa phương bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng, vốn viện trợ, vốn vay và các nguồn viện trợ khác theo quy định của pháp luật.

 

2.10. Tham mưu Giám đốc Sở Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế, bao gồm thiết bị, dụng cụ, hóa chất (thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro) và vật tư y tế.

 

2.11. Chủ trì tổ chức thẩm định danh mục, cấu hình, yêu cầu tính năng kỹ thuật của các trang thiết bị y tế của các đơn vị y tế trực thuộc.

 

2.12. Tham gia với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực trang thiết bị y tế; điều động, xử lý trang thiết bị y tế trong các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế.

 

2.13. Chủ trì tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động về quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế.

 

2.14. Phối hợp với các cơ sở y tế và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp để đảm bảo cung ứng đủ trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.

 

2.15. Theo dõi và quản lý công sản đ­ược nhà nước giao cho Sở Y tế quản lý, hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong ngành trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công. Tổng hợp tình hình quản lý sử dụng, số liệu và thực trạng tài sản công để cung cấp kịp thời và đầy đủ cho cơ quan quản lý tài chính nhà nước theo quy định. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo đúng chủ trương quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền.

 

2.16. Đầu mối xây dựng và tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định về đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng công trình y tế theo thẩm quyền.

 

2.17. Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm và kế hoạch trung hạn theo quy định của pháp luật; trình phê duyệt báo cáo dự án đầu tư.

 

2.18. Chủ trì, phối hợp cùng các phòng, ban liên quan tổ chức giám sát đánh giá các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

 

2.19. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện công tác quản lý tài chính và kế toán theo quy định hiện hành. Thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm tra kế toán, tổ chức xét duyệt quyết toán của các cơ quan, đơn vị trong ngành, các chương trình mục tiêu thuộc ngành Y tế quản lý.

 

2.20. Tổng hợp và báo cáo quyết toán tài chính với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành.

 

2.21. Giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức thẩm định và đấu thầu theo quy định hiện hành của nhà nước và của tổ chức tài trợ.

 

2.22. Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của nhà nước; xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình Giám đốc Sở Y tế  hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất trong các cơ quan, đơn vị trong ngành.

 

2.23. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê y tế cho cơ quan, đơn vị trong ngành; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định. Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê y tế định kỳ hàng năm, 5 năm và 10 năm, cung cấp số liệu thống kê y tế giúp Giám đốc Sở Y tế kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch y tế của toàn ngành.

 

2.24. Tổ chức hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch y tế trong ngành, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh báo cáo Giám đốc Sở Y tế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

2.25. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật đối với Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, kế toán trưởng của các cơ quan, đơn vị trong ngành.

 

2.26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

- Sở Y tế Quảng Ninh


Tổng số người đã xem bản tin này: 8310

 


TRANG THÔNG TIN SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 651A, đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông