Đang online:

404

Hôm nay:

3,114

Tất cả:

3,567,632

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

( 1/5/2017)


 
 
 
I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

  

 

 

 

Trưởng phòng: Vũ Thị Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y khoa
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3827214

Điện thoại di động: 0983059248
Email: vuthimai.syt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Trần Thanh Thuỷ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ y

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3827214

Điện thoại di động: 0975816999

Email:  tranthanhthuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Trần Song Trường
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3827214

Điện thoại di động: 0945355759
Email: transongtruong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Cán b: Trương Khánh Linh

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị nhân lực
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3827214

Điện thoại di động: 0909161661
Email: truongkhanhlinh.syt@quangninh.gov.vn

 

 
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
 

1. Vị trí, chức năng:

 

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế là tổ chức thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế.

 

Phòng Tổ chức cán bộ chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Y tế.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 

2.1. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế:

 

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc xây dựng quy hoạch về tổ chức bộ máy của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý. Theo dõi, quản lý công tác tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

 

- Xây dựng tờ trình, đề án về thành lập, tổ chức lại, giải thể, đổi tên; xếp hạng, nâng hạng các đơn vị trực thuộc Sở trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

 

- Tham mưu về kiện toàn thành lập, hợp nhất, chia tách, đổi tên, giải thể các khoa phòng, bộ phận thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

 

- Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở Y tế: Tham mưu xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; tham mưu xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành.

 

- Tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm và thực hiện các quy định hiện hành về định mức nhân lực làm việc đối với từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc phân bổ và quản lý chỉ tiêu biên chế, lao động hợp đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt giao cho các cơ quan, đơn vị trong ngành theo quy định và phân cấp quản lý.

 

2.2. Công tác quản lý nhân lực và công tác cán bộ:

 

- Xây dựng quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ ở các chức danh lãnh đạo quản lý trong ngành theo phân cấp của tỉnh.

 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, ngoại ngữ, quản lý, chuyên môn (đào tạo đại học và sau đại học)... của ngành. Thẩm định, đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét cử cán bộ, công chức, viên chức, lao động đi đào tạo, bồi dưỡng; đi học tập công tác, tham  quan ở trong và ngoài nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế theo quy định.

 

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức đối với các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Sở Y tế theo phân cấp.

 

- Tham mưu phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân lực; tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức... theo quy định và phân cấp.

 

- Tham mưu tổ chức thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, lao động Cơ quan Văn phòng Sở, cán bộ lãnh đạo quản lý theo phân cấp và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

 

2.3. Chế độ, chính sách tiền lương:

 

- Tham mưu về bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động về chế độ, chính sách tiền lương...

 

- Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền và tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế ban hành quyết định về nâng bậc lương (thường xuyên, trước thời hạn, trước khi nghỉ hưu...), nghỉ hưu, thôi việc và tham mưu giải quyết các nội dung khác có liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, lao động của Cơ quan Văn phòng Sở và trong toàn ngành theo quy định và phân cấp quản lý.

 

2.4. Là Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của ngành y tế; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện quy trình, thủ tục về khen thưởng, kỷ luật.

 

2.5. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực của Phòng theo quy định hiện hành.

 

2.6. Phối hợp với Phòng bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh (PA83) tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.

 

2.7. Thông tin, báo cáo:

 

- Thống kê, báo cáo các nội dung liên quan về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân lực làm việc, công tác cán bộ và chế độ, chính sách... theo quy định của cấp có thẩm quyền.

 

- Cập nhật, phản ánh kịp thời các thông tin đột xuất có liên quan thuộc lĩnh vực của Phòng lên các cơ quan chức năng cấp trên.

 

2.8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

- Sở Y tế Quảng Ninh


Tổng số người đã xem bản tin này: 9630

 


TRANG THÔNG TIN SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 651A, đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông