Đang online:

301

Hôm nay:

2,994

Tất cả:

3,567,512

VĂN PHÒNG SỞ

( 1/5/2017)


 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

 

 

 

Chánh Văn phòng: Vũ Hải Bình

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0203.3628582

Điện thoại di động: 0912091299

Email: vuhaibinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Chuyên viên - Kế toán: Bùi Đình Sơn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan: 
0203.3628582
Điện thoại di động: 0888260088
Email: buidinhson@quangninh.gov.vn


 

 

 

 

Chuyên viên - CNTT: Đỗ Trung Thành
Trình độ chuyên môn: 
Thạc sĩ Công nghệ thông tin
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 
Điện thoại cơ quan: 
0203.3628582
Điện thoại di động: 0975013788
Email: dotrungthanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên - Văn thư: Lê Vân Anh
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Văn phòng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3825446
Điện thoại di động: 0868185981
Email: levananh.syt@quangninh.gov.vn 

 

 

 

 

 

Cán bộ - CNTT: Võ Phước Sơn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 
0203.3628582
Điện thoại di động: 0933832212
Email: vophuocson@quangninh.gov.vn

 

 

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

1. Vị trí, chức năng:

 

Văn phòng Sở là tổ chức thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Giám đốc Sở Y tế xây dựng, điều phối và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của lãnh đạo Sở Y tế; tham mưu thực hiện công tác công nghệ thông tin, công tác cải cách hành chính và quản lý trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện công tác hành chính, quản trị, công tác văn thư, lưu trữ.

 

Văn phòng Sở hoạt động theo chế độ thừa lệnh Giám đốc Sở Y tế; đồng thời chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở Y tế.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 

2.1. Tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Lãnh đạo Sở:

 

- Tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc của lãnh đạo Sở; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nội quy, Quy chế làm việc của Sở.

 

- Thông báo các ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

- Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình hoạt động của Sở Y tế và của ngành cho lãnh đạo Sở Y tế.

 

- Là đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Y tế với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội.

 

- Tham mưu điều phối về việc thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí và phát ngôn của Sở Y tế theo quy định và theo quy chế của ngành.

 

2.2. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ:

 

Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong ngành thực hiện quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; quản lý con dấu, chữ ký số, chứng thư số... tại Sở Y tế. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo trong hoạt động văn thư, lưu trữ của Cơ quan Văn phòng Sở và của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo quy định. Phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện, đảm bảo thể thức của các văn bản do các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế tham mưu, trước khi thực hiện việc trình lãnh đạo Sở Y tế ký, ban hành.

 

2.3. Thực hiện công tác công nghệ thông tin và thông tin liên lạc:

 

- Là đầu mối tham mưu nội dung, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Cơ quan Văn phòng Sở và trong toàn ngành.

 

- Tham mưu và thực hiện công tác quản lý hệ thống mạng, hệ thống máy tính, máy chủ, điện thoại và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Cơ quan Văn phòng Sở và trong ngành, đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu trong hoạt động của cơ quan.

 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử tại Sở Y tế và mở rộng đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

 

- Tham mưu công tác quản trị Trang thông tin điện tử; trực tiếp quản lý về kỹ thuật và điều phối hoạt động sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ hội nghị và hoạt động hỗ trợ hội chẩn, cấp cứu y khoa từ xa (Telemedicine) trong ngành y tế.

 

2.4. Thực hiện công tác cải cách hành chính: Chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế xây dựng kế hoạch và tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và các nội dung có liên quan tại Sở Y tế và trong toàn ngành. Là đầu mối tổ chức đánh giá, kiểm tra, tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành.

 

2.5. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần:

 

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần. Bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc, phục vụ công tác cho lãnh đạo Sở Y tế và cán bộ, công chức Cơ quan Văn phòng Sở theo quy định.

 

- Đầu mối tổ chức thực hiện việc tiếp khách, hiếu, hỷ theo quy định của nhà nước và theo quy chế của Cơ quan Văn phòng Sở. Chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, trang trí, khánh tiết tại cơ quan Sở Y tế trong các ngày lễ, tết, tại các cuộc hội nghị, hội thảo của ngành do Sở Y tế tổ chức và các công việc khác có liên quan. Đầu mối, phối hợp với các Phòng chức năng để triển khai thực hiện xây dựng Cơ quan văn hóa và hoạt động dân quân, tự vệ. Đảm bảo giữ gìn vệ sinh, môi trường, an toàn, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ...  trong Cơ quan Văn phòng Sở Y tế...

 

- Tham mưu giúp Thủ trưởng Cơ quan Văn phòng Sở quản lý, phân khai, tổ chức thực hiện các nguồn kinh phí nhà nước giao, đảm yêu cầu nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT... đối với cán bộ, công chức, lao động tại Cơ quan Văn phòng Sở theo quy định. Đầu mối tổ chức quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị, vật tư... phục vụ hoạt động của Cơ quan Văn phòng Sở theo quy định.

 

- Là đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm và nội quy hoạt động của Cơ quan Văn phòng Sở. Đầu mối triển khai công tác đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá, bình xét thi đua của Cơ quan Văn phòng Sở; đầu mối phối hợp với Công đoàn xây dựng và thực hiện cơ quan văn hóa tại Cơ quan Văn phòng Sở; phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân giám sát thực hiện các nội quy, quy chế... của Cơ quan Văn phòng Sở.

 

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

 

 

 

- Sở Y tế Quảng Ninh


Tổng số người đã xem bản tin này: 8852

 


TRANG THÔNG TIN SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 651A, đường Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng - TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825446 ; Fax: 0203.3827218; Email: syt@quangninh.gov.vn
Giấy phép xuất bản: Số 06/GP-STTTT ngày 23/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông